Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị và đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 212 , Tầng 2, Trường Đại học Phương Đông - Số 171 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội.

Số điện thoại: 04.37848518 – 212

Email:           

 

2. Các cán bộ và giảng viên trong khoa.

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1.

PGS.TS. Lương Gia Ban

- Chủ nhiệm khoa

2.

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

- Tổ trưởng bộ Môn Pháp luật đại cương

3.

Ths. Nguyễn Hữu Đạt

- Giảng viên Môn Pháp luật đại cương

4.

Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang

- Giảng viên Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

5.

Ths. Phạm Thị Mai Ngọc

- Giảng viên Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

6.

Ths. Kiều Thị Hồng Nhung

- Giảng viên Môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

7.

Ths. Tạ Thị Thanh Hà

- Giảng viên Môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

8.

Ths. Quản Hoàng Linh

- Giảng viên Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

9.

Ths. Trần Thị Lý

- Giáo vụ khoa

 

 

I. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển:

Ban Khoa học Mác-Lênin và đại cương được chủ tịch HĐQT ký thành lập theo quyết định số 704QĐ/ĐHPĐ/HĐQT ngày 10/12/2002 với nhiệm vụ chủ yếu là giảng dạy các học phần các môn lý luận chính trị và các môn đại cương.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới, ngày 05/5/2008, chủ tịch HĐQT ra Quyết định số 359/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT thành lập Khoa lý luận chính trị và Đại cương cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của khoa.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Khoa Lý luận Chính trị và đại cương đã góp phần cùng Nhà trường đào tạo cho đất nước những sinh viên trí thức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn; là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng lý luận của Nhà trường; nêu cao tinh thần cách mạng, xây dựng tập thể vững mạnh mọi mặt.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả các khóa lớp đại học, sau đại học, cao đẳng, bao gồm tất cả các loại hình chính quy tập trung và không tập trung, liên thông, vừa học vừa làm v.v...theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường. 

 III. Chương trình đào tạo:

Khoa Lý luận chính trị đảm nhận giảng dạy các môn lý luận chính trị và đại cương. Cụ thể:

Môn 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Thought) (2 tín chỉ):

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng chính trị, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh. Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

* Số lượng giảng viên giảng dạy: gồm 02 giảng viên giảng dạy cơ hữu của nhà trường và các giảng viên hợp đồng dài hạn và giảng viên thỉnh giảng:

 

                       

 

Môn 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Basic principles of Maxism-Leninism) (5 tin chỉ).
                  Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;
                * Số lượng giảng viên giảng dạy gồm 02 giảng viên giảng dạy cơ hữu của nhà trường và các giảng viên hợp đồng dài hạn và giảng viên thỉnh giảng:
 

                           

 Môn 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Revolution Ways of The Vietnamese Communist Party) (3 tín chỉ). 
                   Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu và lý tưởng của Đảng.
                     * Số lượng giảng viên gồm 02 giảng viên giảng dạy cơ hữu của nhà trường và các giảng viên hợp đồng dài hạn và giảng viên thỉnh giảng:

                                              

 

               Môn 4: Pháp luật đại cuong (Introduction to Law) (02 tín chỉ):
               Môn pháp luật đại cương là môn học cơ sở, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật cho người học. Trên cơ sở đó giúp cho người học xây dựng được cho mình phương pháp tư duy đúng đắn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn, luận giải các vấn đề cụ thể của khoa học pháp lý chuyên nghành, giúp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 
                * Số lượng giảng viên gồm 02 giảng viên giảng dạy cơ hữu của nhà trường và các giảng viên hợp đồng dài hạn và giảng viên thỉnh giảng:
 

                                  

IV. Thành tích
Tập thể giảng viên của khoa có nhiều đóng góp, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học đề tài cấp nhà nước, bộ, ngành, cấp cơ sở, đồng thời đã chủ trì và tham gia biên soạn nhiều cuốn sách, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của Nhà trường.
Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, với đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp, Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Với đội ngũ giảng viên của khoa ngày hôm nay được đào tạo cơ bản, trẻ khoẻ, có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của Nhà trường.
 

 

 

 

   NHỮNG TIN KHÁC   

 
  GIỚI THIỆU
 
 
  THÔNG BÁO & TIN TỨC
  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
  VĂN BẢN & BIỂU MẪU
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC