Giới thiệu

*Lịch sử hình thành, phát triển:
* Ngày thành lập: 1994
* Tiền thân là bộ phận Văn phòng Nhà trường.
- Chánh văn phòng:       Ông Trịnh Hữu Thất
- Kế toán trưởng:           Bà Phạm Thị Hồng Ngọc
* Tháng 9 năm 1997, HĐQT quyết định tách Văn phòng thành 2 phòng chức năng, bao gồm:
- Phòng Hành chính-Quản trị Trưởng phòng: Ông Bùi Đăng Sơn
- Phòng Tài vụ                        Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hồng Ngọc
* Tháng 6 năm 1998, Hiệu trưởng bổ nhiệm:
- Ông Trần Đăng Hàm            Trưởng phòng Hành chính-Quản trị
- Ông Trịnh Hữu Thất             Phó trưởng phòng Hành chính-Quản trị
* Đầu năm 2000, Hiệu trưởng quyết định đổi tên phòng Hành chính-Quản trị thành phòng Hành chính Tổng hợp và bổ nhiệm ông Trần Đình Hiệu làm Phó trưởng phòng, kiêm nhiệm trợ lý về công tác Tổ chức nhân sự.
* Ngày 01/11/2001, Hiệu trưởng quyết định sáp nhập phòng Tài vụ và phòng Hành chính Tổng hợp và chính thức lấy tên là phòng Tổng hợp.
- Trưởng phòng             Ông Trần Đình Hiệu
- Phó Trưởng phòng      Ông Hồ Hữu Khánh và bà Cao Thị Thanh Hằng
* Tháng 5 năm 2003, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trịnh Vũ Đạt làm phó Trưởng phòng Tổng hợp.
* Ngày 01/01/2004, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ và bà Lưu Ngọc Trâm làm phó Trưởng phòng.
* Ngày 01/9/2004, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ làm Trưởng phòng Tổng hợp từ đó đến nay.
* Ngày 01/01/2005, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Hoàng Đức Vinh làm Phó Trưởng phòng Tổng hợp.
* Đến 02/3/2010, Hiệu trưởng bổ nhiệm bà Phạm Thị Hà làm Phó trưởng phòng Tổng hợp phụ trách kế toán thay bà Lưu Thị Ngọc Trâm.
Biên chế phòng Tổng hợp hiện tại có 10 người, cụ thể như sau:
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Trần Anh Vũ
Trưởng phòng
 
2
Hoàng Đức Vinh
Phó Trưởng phòng
 
3
Phạm Thị Hà
Phó Trưởng phòng
Phụ trách kế toán
4
Phan Văn Mạnh
Thư ký HĐQT-BGH
 
5
Nguyễn Thị Hoàng Hạnh
Chuyên viên
 
6
Lưu Thị Ngọc Trâm
Chuyên viên - Kế toán
 
7
Nguyễn Kim Oanh
Chuyên viên - Kế toán
 
8
Nguyễn Thuý Hoà
Chuyên viên - Kế toán
 
9
Nguyễn Lan Phương
Chuyên viên - Thủ quỹ
 
10
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nhân viên Y tế
 

*Chức năng, nhiệm vụ:
-Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
-Công tác tổng hợp.
-Công tác tổ chức, nhân sự và chế độ chính sách.
-Công tác kế toán, tài chính.
-Công tác đối ngoại.
-Công tác Y tế.

 

   NHỮNG TIN KHÁC   

 
  THÔNG BÁO & TIN TỨC
  CÁC QUYẾT ĐINH
  BẢO HIỂM
  DANH SACH CÁN BỘ & GIẢNG VIÊN
  THU ĐUA & KHEN THƯỞNG
  CHẾ ĐỘ & CHÍNH SÁCH
  GIỚI THIỆU