Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
  THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Đăng ký nhận thông tin qua email
 
LỊCH THI SAU ĐẠI HỌC - THÁNG 9 NĂM 2013

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG, 171 - TRUNG KÍNH - YÊN HOÀ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

Danh sách thí sinh xem tại đây

Thứ

Ngay thi
(Buổi thi)

Giờ thi

Môn thi

Thời gian

Ngành

GiẢNG ĐƯỜNG

7

28/9/2013
(Sáng)

7h15'

Toán kinh tế

180'

Quản trị kinh doanh

208

Toán cao cấp

KTXD CT dân dụng & CN

211

7

28/9/2013
(Chiều)

13h00'

Tiếng Anh

90'

Quản trị kinh doanh

208

Tiếng Anh

KTXD CT dân dụng & CN

211

Chủ nhật

29/9/2012
(Sáng)

7h15'

Quản trị học

180'

Quản trị kinh doanh

208

Sức bền vật liệu

150'

KTXD CT dân dụng & CN

211

 

  Ghi chú: Thí sinh dự thi sau đại học phải đến phòng thi trước ca thi ít nhất 15'

 

Giê vµ hiÖu lÖnh thi tuyÓn sinh sau §¹I HäC

Th¸ng 9 n¨m 2013

thi viÕt                          - ChiÒu thø 7 - 28/9/2013

                                                             - chñ nhËt     - 29/9/2013

 

S¸ng

ChiÒu

NhiÖm vô

HiÖu lÖnh

7h15

13h00

CBCT nhËn nhiÖm vô

 

C¸n bé coi thi chØnh ®ång hå theo giê cña Ban chØ ®¹o ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc coi thi.

7h30

13h15

Gäi TS vµo phßng thi

7h45

13h30

Bãc vµ ph¸t ®Ò thi

7h50

13h35

B¾t ®Çu lµm bµi

9h20

15h05

Thu bµi m«n 90’

10h20

16h05

Thu bµi m«n 150’

10h50

 

16h35

Thu bµi m«n 180’

 

 

 

 

 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3784.7110